Norvēģijas grantu projekts – Vilks

Publicēts: 29.09.2023

Uzņēmums turpina aktīvu projekta “Inovatīvas daudzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas platformas HOUSELOG prototipa izstrāde” īstenošanu. Pēdējo mēnešu laikā piesaistītais SIA “AMITUM” kopā ar uzņēmum darbiniekiem ir turpinājuši platformas izstrādi, t.sk. izstrādājot un testējot tādas platformas sadaļas kā “Kalendārs”, “Lietotāja profili”, “Informatīvais ziņojumu dēlis”, “Sapulces” un “Skaitītāju uzstādīšana un rādītāju nodošana”. Tāpat uzņēmuma piesaistītais pakalpojuma sniedzējs SIA “Tilde” veicis virtuālā asistenta izstrādi un tā piesaisti platformai, kā arī veicis sekmīgi testēšanas darbus. Papildus, uzņēmums piesaistītjis uzņēmumu SIA “METLINK” platformas uzbūvei nepieciešamo mezglu un komponenšu piegādei un uzstādīšanai.

Paredzams, ka platformas izstrāde tiks pabeigta 2024.gada pirmajā ceturksnī.

Publicēts: 03.02.2023

Uzņēmums turpina aktīvu projekta “Inovatīvas daudzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas platformas HOUSELOG prototipa izstrāde” īstenošanu. Pēdējo 4 mēnešu laikā piesaistītais SIA “AMITUM” kopā ar uzņēmum darbiniekiem gan pārskatījuši vispārīgo darba uzdevumu par platformas sistēmu blokiem, gan veikuši vairāku bloku izstrādi un testēšanu. Tāpat uzņēmums jau ir uzsācis darba uzdevumu definēšanu virtuālā asistenta sadaļas izstrādei un nepieciešamā aprīkojuma tehniskās specifikācijas definēšanai.

Publicēts: 30.09.2022

Uzņēmums ir aktīvi uzsācis projekta “Inovatīvas daudzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas platformas HOUSELOG prototipa izstrāde” īstenošanu, kuram piesaistīts grants 129 999,80 EUR apmērā no Norvēģijas finanšu instrumenta programmas. Uzņēmuma darbinieki gan paši uzsākuši darbu pie prototipa izstrādes, gan publiskā iepirkuma “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas platformas sistēmas bloku izstrāde un to integrācija ar dažādām sistēmām” (id.nr. 2022/02-NOR) ietvaros piesaistījuši IT uzņēmumu. SIA “VILKS” 29.09.2022. noslēdza līgumu ar pakalpojuma sniedzēju SIA “AMITUM”.  Līguma ietvaros paredzēts veikt sistēmas (platformas) bloku izstrādāšanu, savienošanu ar devējiem, kā arī sistēmas (platformas) testēšana un darbības pilnveidošanu.

Publicēts: 02.05.2022

Projekts “Inovatīvas daudzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas platformas HOUSELOG prototipa izstrāde” saņem grantu 129 999,80 EUR apmērā no Norvēģijas finanšu instrumenta programmas. Projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvas daudzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas platformas HOUSELOG prototipu, veikt tā izmēģinājumus un izpētīt tā adaptēšanas iespējas esošajā infrastruktūrā Latvijā un Norvēģijā. 

Projektu atbalsta Norvēģijas granti / Supported by Norway through the Norway Grants

Projekta nosaukums: Inovatīvas daudzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas platformas HOUSELOG prototipa izstrāde

Projekta numurs: NP-2022/21

Programma: Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi”

Atklāts konkurss: Neliela apjoma grantu shēma “Dzīves kvalitāti atbalstošu tehnoloģiju izstrāde”

Līdzfinansējuma saņēmējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VILKS”

Projekta partneris: Bjørn Naustvik

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas: 185 814,00 EUR

Granta līdzfinansējums: 129 999,80 EUR

Projekta mērķis: izstrādāt inovatīvas daudzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas platformas HOUSELOG prototipu.

Projekta īstenošanas vieta: Katlakalna iela 9A, Rīga, LV-1073

Projekta īstenošanas periods: 24 mēneši (no 2022. gada 1.aprīļa līdz 2024. gada 31.martam)

Kontaktpersona: Andrejs Stolers, tālr. 29188799, e-pasts: andrejs.stolers@vilksgroup.com 

Papildu informācija par programmu: https://eeagrants.lv/  

===========================

Par Norvēģijas grantiem

Norvēģijas granti un EEZ granti ir Norvēģijas ieguldījums zaļā, konkurētspējīgā un iekļaujošā Eiropā.

Ar Norvēģijas un EEZ grantu palīdzību Norvēģija palīdz samazināt sociālās un ekonomiskās atšķirības un stiprināt divpusējās attiecības ar saņēmējvalstīm Centrāleiropā, Dienvideiropā un Baltijā. Norvēģija cieši sadarbojas ar ES, pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ). Norvēģija kopā ar citām donorvalstīm no 1994. līdz 2014. gadam ir piešķīrušas atbalstu 3,3 miljardu eiro apmērā.

Norvēģijas grantus finansē vienīgi Norvēģija, un tie ir pieejami valstīs, kas pievienojās ES pēc 2003. gada. Laikposmā no 2014. līdz 2021. gadam Norvēģijas grantu atbalsts sasniegs 1,25 miljardus eiro. Šā perioda prioritātes:

#1 Inovācijas, pētniecība, izglītība un konkurētspēja un pienācīgs darbs

#2 Sociālā iekļaušana, jauniešu nodarbinātība un nabadzības mazināšana

#3 Apkārtējā vide, enerģētika, klimata pārmaiņas un ekonomika ar zemu izmešu līmeni

#4 Kultūra, pilsoniskā sabiedrība, laba pārvaldība un pamattiesības

#5 Tieslietas un iekšlietas